ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY VERKLARING

Algemene Voorwaarden

 

Inschrijving en deelname

 • Met het inschrijfformulier ga je een overeenkomst aan met Zangles-GO voor een zang coaching, cursus of workshop.
 • Bij het maken van een afspraak voor een les en/of workshop, verbind je je aan deze algemene voorwaarden.
 • Aanmelden gebeurd door het volledig invullen van het inschrijfformulier of contactformulier. En na betaling van het inschrijfgeld. Van automatische verlenging is geen sprake.
 • Voor workshops geldt: Deelname is pas definitief en gegarandeerd na ontvangst van betaling.  Bij verzuim van betaling wordt een incassobureau ingeschakeld.
 • Betaling van workshops dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Er kan niet gepind worden.
 • Bij inschrijving wordt eenmalig € 10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.

 

Verhindering

 • Afzeggen van een les, om welke reden dan ook, dient minimaal 24 uur van tevoren vóór aanvang van de les te gebeuren. 
 • Een les die op tijd door- of namens cursist wordt afgezegd is in te halen. De les die niet op tijd is afgemeld wordt niet ingehaald. Deze les wordt in rekening gebracht.
 • Als de cursist te laat aankomt in de les, wordt dit niet gecompenseerd met uitloop.
 • De Zangcoach behoudt zich het recht voor een les te verzetten.
 • De coach behoudt zich het recht voor een workshop of activiteit te verzetten en/of te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • Mocht een workshop, cursus of een losse les onverhoopt niet door kunnen gaan, zal er een vervangende datum worden gezocht.

 

Tarieven en betaling

 • De tarieven voor de lessen, voordeelbundels en workshops worden vermeld op de website. Zangles-GO kan de tarieven 1 keer per jaar aanpassen.
 • Het lesgeld voor een voordeelbundel kan per bank voldaan op rekeningnummer NL44 Inge 0009 6713 89 ten name van SD Denneboom.
 • Het lesgeld voor een voordeelbundel mag ook per les worden voldaan, echter dient dit vóór de eerstvolgende les te zijn voldaan. 
 • Het lesgeld voor losse lessen dient bij aanvang van de les te worden voldaan.
 • Mocht de cursist de betalingsverplichting niet nakomen, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De incassokosten worden vermeerderd met rente over de openstaande periode. Achterstallig lesgeld wordt belast met € 25,- administratiekosten. Administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente worden doorberekend aan de cursist.

 

Opzeggen en beëindigen

 • De overeenkomst voor een les, cursus of workshop kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij er sprake is van een dringende reden zoals langdurige ziekte of plotselinge verhuizing.
 • In een dergelijke situatie kan de cursist uitsluitend schriftelijk of per e-mail en met opgave van redenen aan Zangles-GO verzoeken om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. Zangles-GO besluit of zij de reden voor opzegging accepteert en stelt de cursist daarvan binnen 2 weken op de hoogte.
 • Het voortijdig beëindigen van de overeenkomst ontheft de cursist niet van de betalingsverplichting van het lesgeld en er wordt geen restitutie verleend.

 

Beeld- en audiomateriaal

De cursist geeft aan Zangles-GO toestemming om beeldmateriaal waarop de cursist voorkomt, te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. Bij wijzigingen zal Zangles-GO de cursisten hiervan tijdig schriftelijk (per e-mail) op de hoogte stellen. Zangles-GO behoudt zich het recht voor om af te wijken van de al eerder verstrekte informatie.

 

Aansprakelijkheid en recht

 • De Zangcoach is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist.
 • Deelnemen aan de lessen is geheel op eigen risico.
 • Schade veroorzaakt door cursist en/of meegenomen gasten wordt verhaald op de betreffende persoon.

 

Algemeen

 1. De Zangcoach kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij wangedrag of een betalingsachterstand. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan.
 2. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals, tijden, prijzen e.d.). De Zangcoach behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.

Privacyverklaring

 

In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe Zangcoach Saskia omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website en van haar leerlingen. Door ondertekening van een overeenkomst stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Zangles-GO, zoals neergelegd in deze privacyverklaring.

 

Zangles-GO gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt de Zangles-GO passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

 

Zangles-GO | ZangCoachSaskia.NL

Bezoek- en postadres:

Straatdijk 30

3247 BZ  Dirksland

mobiel: 06-19222775

e-mail: zanglesopgo@gmail.com

 

Met welk doel verzamelen wij gegevens?

Zangles-GO registreert gegevens van gebruikers en leerlingen zoals onder andere de voornaam, de achternaam, en ook het adres (NAW-gegevens), het email-adres, (mobiele) telefoonnummer en de geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt voor de wettelijke administratie en het uitvoeren van activiteiten van de Zangles-GO. De gegevens worden bewaard in een leerlingen-register dat regelmatig wordt bijgewerkt.

 

Contact- of aanmeldformulier & e-mail

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen.

 

Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze dienstverlening ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben om het contract of overeenkomst uit te voeren.

 

Nieuwsbrief

Wij versturen enkele malen per jaar een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen de opgeslagen gegevens niet met derden, deze dienen dus alleen voor de eigen bedrijfsvoering van Zangles-GO.

 

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Gegevens van klanten en leveranciers blijven bewaard tot 7 jaar nadat een klant voor het laatst een dienst of product heeft afgenomen of een leverancier een product of dienst heeft geleverd.

 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of het laten wissen van jouw gegevens

Wil je weten welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen, of wil je gegevens aangepast hebben of gewist, stuur dan een bericht naar zanglesopgo@gmail.com.

 

Je heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Ook als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens kun je die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor een bericht naar zanglesopgo@gmail.com.

 

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Wij maken binnen onze organisatie geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.